رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت زودهنگام حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

پرداخت زودهنگام حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مدیر کل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی: هر ماه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان بیستم تا سی ام پرداخت می شود اما در آخرین ماه سال حقوق آنها از هفته آینده پرداخت خواهد شد.

پرداخت زودهنگام حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

مدیر کل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی: هر ماه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان بیستم تا سی ام پرداخت می شود اما در آخرین ماه سال حقوق آنها از هفته آینده پرداخت خواهد شد.