رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار اسبق خوزستان دستگیر شد

استاندار اسبق خوزستان دستگیر شد استاندار اسبق خوزستان با توجه به تکمیل تحقیقات با دستور مرجع قضائی احضار و بازداشت شد. این دستگیری مربوط به اتهامات سنگین این فرد در یک پرونده اقتصادی بوده است.

استاندار اسبق خوزستان دستگیر شد

استاندار اسبق خوزستان با توجه به تکمیل تحقیقات با دستور مرجع قضائی احضار و بازداشت شد.

این دستگیری مربوط به اتهامات سنگین این فرد در یک پرونده اقتصادی بوده است.