رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقف افزایش حقوق کارمندان دولت ۲.۵ میلیون تومان شد.

سقف افزایش حقوق کارمندان دولت ۲.۵ میلیون تومان شد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سقف افزایش حقوق کارمندان دولت ۲.۵میلیون تومان شد.

سقف افزایش حقوق کارمندان دولت ۲.۵ میلیون تومان شد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سقف افزایش حقوق کارمندان دولت ۲.۵میلیون تومان شد.