رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هجوم بی‌سابقه رسانه‌ها به کاخ باکینگهام برای شنیدن پاسخ خاندان

هجوم بی‌سابقه رسانه‌ها به کاخ باکینگهام برای شنیدن پاسخ خاندان روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف به دنبال مصاحبه جنجالی مگان و پرنس هری با اپرا وینفری، مقابل کاخ باکینگهام جمع شدند تا واکنش خاندان سلطنت را ارزیابی و منتشر کنند.

هجوم بی‌سابقه رسانه‌ها به کاخ باکینگهام برای شنیدن پاسخ خاندان

روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف به دنبال مصاحبه جنجالی مگان و پرنس هری با اپرا وینفری، مقابل کاخ باکینگهام جمع شدند تا واکنش خاندان سلطنت را ارزیابی و منتشر کنند.