رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شایعه پارتی بازی برای تزریق واکسن کرونا و پاسخ مشاور وزارت بهداشت

شایعه پارتی بازی برای تزریق واکسن کرونا و پاسخ مشاور وزارت بهداشت احتمالا یک ویال بازشده و فردی که باید واکسن بزند حضور نداشته و آنرا به فرد دیگری زدند تزریق واکسن به خانواده کادر درمان را تکذیب می کنم تا کادر درمان تکمیل نشود خانواده شان اولویت ندارد/جام جم

شایعه پارتی بازی برای تزریق واکسن کرونا و پاسخ مشاور وزارت بهداشت

احتمالا یک ویال بازشده و فردی که باید واکسن بزند حضور نداشته و آنرا به فرد دیگری زدند

تزریق واکسن به خانواده کادر درمان را تکذیب می کنم

تا کادر درمان تکمیل نشود خانواده شان اولویت ندارد/جام جم