رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: دیپلماسی غیرمستقیم با ایران در جریان است

آمریکا: دیپلماسی غیرمستقیم با ایران در جریان است مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد که در حال حاضر دیپلماسی غیرمستقیم با ایران از طریق کشورهای اروپایی و دیگر کشورها در جریان است.

آمریکا: دیپلماسی غیرمستقیم با ایران در جریان است

مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد که در حال حاضر دیپلماسی غیرمستقیم با ایران از طریق کشورهای اروپایی و دیگر کشورها در جریان است.