رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پست اینستاگرامی محمدجواد ظریف

پست اینستاگرامی محمدجواد ظریف: یقین داریم در پیشگاه عدل در دنیا و عقبی مفتریان و هتاکان، بدون توجه به امکانات و شوکتشان، کمترین حاشیه امنی نخواهند داشت

پست اینستاگرامی محمدجواد ظریف: یقین داریم در پیشگاه عدل در دنیا و عقبی مفتریان و هتاکان، بدون توجه به امکانات و شوکتشان، کمترین حاشیه امنی نخواهند داشت