رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سن مجاز مصرف واکسن‌های کرونای سینوفارم و بهارات در ایران اعلام شد

سن مجاز مصرف واکسن‌های کرونای سینوفارم و بهارات در ایران اعلام شد رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت: سن مجاز مصرف واکسن سینوفارم از ۱۸ سال و بالاتر (بالای ۶۰ سال نیز مجاز اعلام شده) و سن مجاز مصرف واکسن کوواکسین (بهارات) ۱۸ تا ۵۵ سال اعلام شده است. هر دو این واکسن‌ها در […]

سن مجاز مصرف واکسن‌های کرونای سینوفارم و بهارات در ایران اعلام شد

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:

سن مجاز مصرف واکسن سینوفارم از ۱۸ سال و بالاتر (بالای ۶۰ سال نیز مجاز اعلام شده) و سن مجاز مصرف واکسن کوواکسین (بهارات) ۱۸ تا ۵۵ سال اعلام شده است.

هر دو این واکسن‌ها در دوره بارداری منع مصرف دارند.