رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ همتی به نوبخت

پاسخ همتی به نوبخت: سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغيرقابل دسترس به ریال بوده است

پاسخ همتی به نوبخت: سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغيرقابل دسترس به ریال بوده است