رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۳۲۸ بیمار دیگر؛ مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۶ هزار نفر گذشت

با فوت ۳۲۸ بیمار دیگر؛ مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۶ هزار نفر گذشت.

با فوت ۳۲۸ بیمار دیگر؛ مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۶ هزار نفر گذشت.