رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعداد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری از ۱.۵ میلیون نفر گذشت

تعداد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری از ۱.۵ میلیون نفر گذشت مجموع بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ به یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۰۵ نفر رسید. از مجموع یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۰۵ نفر حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۷.۵ درصد مرد و ۳۲.۵ درصد زن […]

تعداد حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری از ۱.۵ میلیون نفر گذشت

مجموع بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ به یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۰۵ نفر رسید.

از مجموع یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۰۵ نفر حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۷.۵ درصد مرد و ۳۲.۵ درصد زن هستند.