رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت مرغ قطعه‌بندی اعلام شد

قیمت مرغ قطعه‌بندی اعلام شد: حداکثر قیمت مصرف کننده سینه بدون پوست هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان ران بدون پوست هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان بازوی ساده هر کیلوگرم ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان بال ساده هرکیلوگرم ۴۰ هزار تومان گردن بدون پوست هر کیلوگرم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان فیله هرکیلو گرم […]

قیمت مرغ قطعه‌بندی اعلام شد:

حداکثر قیمت مصرف کننده سینه بدون پوست هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان

ران بدون پوست هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان

بازوی ساده هر کیلوگرم ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان

بال ساده هرکیلوگرم ۴۰ هزار تومان

گردن بدون پوست هر کیلوگرم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان

فیله هرکیلو گرم ۶۴ هزار تومان

سینه بدون پوست و استخوان (شنسل) هر کیلوگرم ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان

ساق ران بدون پوست هر کیلو گرم ۴۹ هزار تومان

مغز ران بدون پوست هر کیلوگرم ۴۴ هزار تومان