رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطر ایجاد بازار سیاه واکسن کرونا

خطر ایجاد بازار سیاه واکسن کرونا رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند می‌گوید بخش خصوصی آماده است که با دولت در مسیر تامین حداکثری واکسن همکاری کند. البته وی معتقد است که درصورت مدیریت نشدن این کار از سوی دولت احتمال ایجاد بازار سیاه برای واکسن وجود خواهد داشت.

خطر ایجاد بازار سیاه واکسن کرونا

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند می‌گوید بخش خصوصی آماده است که با دولت در مسیر تامین حداکثری واکسن همکاری کند. البته وی معتقد است که درصورت مدیریت نشدن این کار از سوی دولت احتمال ایجاد بازار سیاه برای واکسن وجود خواهد داشت.