رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم حضوری است

امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم حضوری است آموزش و پرورش: در مناطق آبی کرونایی همه امتحانات حضوری است. امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم در تمام مناطق آبی، زرد، نارنجی و قرمز کرونایی، حضوری است و سایر پایه‌ها در شرایط زرد، نارنجی و قرمز غیرحضوری است.

امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم حضوری است

آموزش و پرورش: در مناطق آبی کرونایی همه امتحانات حضوری است. امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم در تمام مناطق آبی، زرد، نارنجی و قرمز کرونایی، حضوری است و سایر پایه‌ها در شرایط زرد، نارنجی و قرمز غیرحضوری است.