رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش مسمومیت‌های ناشی از الکل در ماه رمضان

کاهش مسمومیت‌های ناشی از الکل در ماه رمضان بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که ماه رمضان سبب کاهش چشم‌گیر مسمومیت‌های عمدی و غیر عمدی با الکل می‌شود. از طرف دیگر بروز مسمومیت‌های غیر عمدی یا تصادفی در این ماه نسبت به سایر ماه‌های سال افزایش می‌یابد.

کاهش مسمومیت‌های ناشی از الکل در ماه رمضان

بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که ماه رمضان سبب کاهش چشم‌گیر مسمومیت‌های عمدی و غیر عمدی با الکل می‌شود.
از طرف دیگر بروز مسمومیت‌های غیر عمدی یا تصادفی در این ماه نسبت به سایر ماه‌های سال افزایش می‌یابد.