رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏کروناویروس تاکنون ۶/٩ میلیون نفر را در جهان به کام مرگ برده و نه ٣/٢ میلیون را!

‏کروناویروس تاکنون ۶/٩ میلیون نفر را در جهان به کام مرگ برده و نه ٣/٢ میلیون را! محققان دانشگاه واشنگتن حدس می‌زنند کووید١٩ دو برابر آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت قربانی گرفته است. تعداد کم آزمایش و سیستم ضعیف مراقبت‌های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه دلیل اصلی انحراف آماری است

‏کروناویروس تاکنون ۶/٩ میلیون نفر را در جهان به کام مرگ برده و نه ٣/٢ میلیون را!

محققان دانشگاه واشنگتن حدس می‌زنند کووید١٩ دو برابر آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت قربانی گرفته است.

تعداد کم آزمایش و سیستم ضعیف مراقبت‌های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه دلیل اصلی انحراف آماری است