رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارگران منتظر تصویب حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی!

کارگران منتظر تصویب حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی! دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: مصوبه حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارجاع شده باشد.

کارگران منتظر تصویب حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: مصوبه حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارجاع شده باشد.