رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارمندان از فردا به چه صورت باید سر کار حاضر شوند؟

کارمندان از فردا به چه صورت باید سر کار حاضر شوند؟ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور: در شهر‌های با وضعیت قرمز کارمندان و واحد‌های خدمات ضروری باید حضور ۵۰ درصدی داشته باشند؛ مابقی ادارات با حضور یک سومی کارکنان ادامه فعالیت دهند.

کارمندان از فردا به چه صورت باید سر کار حاضر شوند؟

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور: در شهر‌های با وضعیت قرمز کارمندان و واحد‌های خدمات ضروری باید حضور ۵۰ درصدی داشته باشند؛ مابقی ادارات با حضور یک سومی کارکنان ادامه فعالیت دهند.