رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه یک نماینده مجلس به بغضِ جهانگیری و تورم ۵۰ درصدی!

کنایه یک نماینده مجلس به بغضِ جهانگیری و تورم ۵۰ درصدی!

کنایه یک نماینده مجلس به بغضِ جهانگیری و تورم ۵۰ درصدی!