رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطعی برق باعث خاموشی بیش از دو هزار دکل مخابراتی شده است

رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات: قطعی برق باعث خاموشی بیش از دو هزار دکل مخابراتی شده است

رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات: قطعی برق باعث خاموشی بیش از دو هزار دکل مخابراتی شده است