رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران 🔻مبتلایان جدید: ۱۰۴۶۸ نفر 🔻مجموع بیماران: ۲۸۶۵۸۶۴ نفر 🔻جانباختگان جدید: ۱۶۳ نفر 🔻مجموع جان‌باختگان: ۷۹۲۱۹ نفر 🔻مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۳۷۹۱۳۹ نفر 🔻مجموع واکسن تزریق‌ شده: ۳۳۳۰۳۰۹ دُز

آخرین آمار کرونا در ایران

🔻مبتلایان جدید: ۱۰۴۶۸ نفر
🔻مجموع بیماران: ۲۸۶۵۸۶۴ نفر
🔻جانباختگان جدید: ۱۶۳ نفر
🔻مجموع جان‌باختگان: ۷۹۲۱۹ نفر
🔻مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۳۷۹۱۳۹ نفر
🔻مجموع واکسن تزریق‌ شده: ۳۳۳۰۳۰۹ دُز