رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در نشست هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تصویب شد

در نشست هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تصویب شد هیئت دولت سقف تسهیلات مسکن ایثارگران را در سال ۱۴۰۰ تعیین کرد. سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در شهرهای بزرگ ۳۰۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۲۵۰ میلیون تومان و روستاها ۲۰۰ میلیون تعیین شد.

در نشست هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تصویب شد

هیئت دولت سقف تسهیلات مسکن ایثارگران را در سال ۱۴۰۰ تعیین کرد.

سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در شهرهای بزرگ ۳۰۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۲۵۰ میلیون تومان و روستاها ۲۰۰ میلیون تعیین شد.