رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسینه شدن ٢٨ میلیون نفر در ترکیه

واکسینه شدن ٢٨ میلیون نفر در ترکیه ترکیه تاکنون ٢٨میلیون نفر از جمعیت ٨۴ میلیونی خود را در برابر کرونا واکسینه کرده است/ بیش از ١۶ میلیون تن تاکنون ٢دوز واکسن و ١٢ میلیون تن هم یک دوز واکسن کووید١٩ ترزیق کرده‌اند./همشهری

واکسینه شدن ٢٨ میلیون نفر در ترکیه

ترکیه تاکنون ٢٨میلیون نفر از جمعیت ٨۴ میلیونی خود را در برابر کرونا واکسینه کرده است/ بیش از ١۶ میلیون تن تاکنون ٢دوز واکسن و ١٢ میلیون تن هم یک دوز واکسن کووید١٩ ترزیق کرده‌اند./همشهری