رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران 🔹مبتلایان جدید: ۱۰۲۵۳ نفر 🔹مجموع بیماران: ۲۸۸۶۱۱۱ نفر 🔹جانباختگان جدید: ۱۸۴ نفر 🔹مجموع جان‌باختگان: ۷۹۵۶۸ نفر 🔹مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۴۱۰۲۵۲ نفر

آخرین آمار کرونا در ایران

🔹مبتلایان جدید: ۱۰۲۵۳ نفر
🔹مجموع بیماران: ۲۸۸۶۱۱۱ نفر
🔹جانباختگان جدید: ۱۸۴ نفر
🔹مجموع جان‌باختگان: ۷۹۵۶۸ نفر
🔹مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۴۱۰۲۵۲ نفر