رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غریب آبادی: از ایران انتظار نداشته باشید تعهدات هسته‌ایش را تحت برجام اجرا کند

غریب آبادی: از ایران انتظار نداشته باشید تعهدات هسته‌ایش را تحت برجام اجرا کند نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در پاسخ به درخواست‌ها برای توقف اقدامات جبرانی هسته‌ای: از ایران انتظار نداشته باشید در حالی که تحت تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه است، همچنان تعهدات هسته‌ایش را تحت برجام اجرا کند.

غریب آبادی: از ایران انتظار نداشته باشید تعهدات هسته‌ایش را تحت برجام اجرا کند

نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در پاسخ به درخواست‌ها برای توقف اقدامات جبرانی هسته‌ای: از ایران انتظار نداشته باشید در حالی که تحت تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه است، همچنان تعهدات هسته‌ایش را تحت برجام اجرا کند.