رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الزامی شدن ثبت اطلاعات کشتار مرغ در سامانه جامع تجارت

الزامی شدن ثبت اطلاعات کشتار مرغ در سامانه جامع تجارت ستاد تنظیم بازار برای کنترل بازار مرغ، همه کشتارگاه‌ها را ملزم به ثبت اطلاعات کشتار در سامانه جامع تجارت کرد. ثبت نکردن اطلاعات و یا ثبت اطلاعات نادرست در سامانه به منزله عرضه خارج از شبکه مرغ تلقی خواهد شد.

الزامی شدن ثبت اطلاعات کشتار مرغ در سامانه جامع تجارت

ستاد تنظیم بازار برای کنترل بازار مرغ، همه کشتارگاه‌ها را ملزم به ثبت اطلاعات کشتار در سامانه جامع تجارت کرد.

ثبت نکردن اطلاعات و یا ثبت اطلاعات نادرست در سامانه به منزله عرضه خارج از شبکه مرغ تلقی خواهد شد.