رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران 🔻مبتلایان جدید: ۱۰۲۹۱ نفر 🔻مجموع بیماران: ۳۰۷۰۴۲۶ نفر 🔻جانباختگان جدید: ۱۳۹ نفر 🔻مجموع جان‌باختگان: ۸۲۶۱۹ نفر 🔻مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۷۰۸۷۴۳ نفر 🔻مجموع واکسن تزریق‌ شده: ۵۲۵۲۲۵۵ دُز

آخرین آمار کرونا در ایران

🔻مبتلایان جدید: ۱۰۲۹۱ نفر
🔻مجموع بیماران: ۳۰۷۰۴۲۶ نفر
🔻جانباختگان جدید: ۱۳۹ نفر
🔻مجموع جان‌باختگان: ۸۲۶۱۹ نفر
🔻مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۷۰۸۷۴۳ نفر
🔻مجموع واکسن تزریق‌ شده: ۵۲۵۲۲۵۵ دُز