رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج شمارش آراء مردمی در انتخابات شورای شهر تهران اعلام شد

نتایج شمارش آراء مردمی در انتخابات شورای شهر تهران اعلام شد 🔹۱- مهدی چمران 🔹۲-پرویز سروری 🔹۳- نرجس سلیمانی 🔹۴-حبیب کاشانی 🔹۵- محمد آخوندی 🔹۶- ناصر امانی 🔹۷-مهدی پیرهادی 🔹۸-مهدی بابایی 🔹۹-سید جعفر تشکری هاشمی 🔹۱۰- سید احمد علوی 🔹۱۱- مهدی عباسی 🔹۱۲-مهدی اقراریان 🔹۱۳- علیرضا نادعلی 🔹۱۴-احمد صادقی 🔹۱۵- سید محمد آقا میری 🔹۱۶- […]

نتایج شمارش آراء مردمی در انتخابات شورای شهر تهران اعلام شد

🔹۱- مهدی چمران
🔹۲-پرویز سروری
🔹۳- نرجس سلیمانی
🔹۴-حبیب کاشانی
🔹۵- محمد آخوندی
🔹۶- ناصر امانی
🔹۷-مهدی پیرهادی
🔹۸-مهدی بابایی
🔹۹-سید جعفر تشکری هاشمی
🔹۱۰- سید احمد علوی
🔹۱۱- مهدی عباسی
🔹۱۲-مهدی اقراریان
🔹۱۳- علیرضا نادعلی
🔹۱۴-احمد صادقی
🔹۱۵- سید محمد آقا میری
🔹۱۶- میثم مظفر
🔹۱۷- زهرا شمس احسان
🔹۱۸- نرگس معدنی پور
🔹۱۹- علی اصغر قائمی
🔹۲۰- سوده نجفی
🔹۲۱- جعفر بندی شریبانی