رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت نام دیابتی‌ها برای دریافت انسولین قلمی تا ۲۰ تیر ماه تمدید شد

ثبت نام دیابتی‌ها برای دریافت انسولین قلمی تا ۲۰ تیر ماه تمدید شد معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:‌ طرح ثبت نام بیماران دیابتی تا ۲۰ تیر ماه تمدید شده و پس از اتمام موعد مقرر توزیع دارو صرفاً به بیماران ثبت شده در این سامانه صورت می‌گیرد.

ثبت نام دیابتی‌ها برای دریافت انسولین قلمی تا ۲۰ تیر ماه تمدید شد

معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:‌ طرح ثبت نام بیماران دیابتی تا ۲۰ تیر ماه تمدید شده و پس از اتمام موعد مقرر توزیع دارو صرفاً به بیماران ثبت شده در این سامانه صورت می‌گیرد.