رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران مبتلایان جدید: ۱۳۷۸۱ نفر مجموع بیماران: ۳۲۵۴۸۱۸ نفر جانباختگان جدید: ۱۶۵نفر مجموع جان‌باختگان: ۸۴۷۹۲ نفر مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۹۲۶۲۶۶ نفر مجموع واکسن تزریق‌ شده: ۶۴۵۱۹۴۵ دُز

آخرین آمار کرونا در ایران

مبتلایان جدید: ۱۳۷۸۱ نفر
مجموع بیماران: ۳۲۵۴۸۱۸ نفر
جانباختگان جدید: ۱۶۵نفر
مجموع جان‌باختگان: ۸۴۷۹۲ نفر
مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۹۲۶۲۶۶ نفر
مجموع واکسن تزریق‌ شده: ۶۴۵۱۹۴۵ دُز