رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت مطالبات بازنشستگان مخابرات در سراسر کشور؛

پرداخت مطالبات بازنشستگان مخابرات در سراسر کشور؛ محمدرضا بیدخام، سخنگو‌ و‌ مدیر کل ارتباطات امور بین الملل شرکت مخابرات: صد میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات درحال پرداخت است.

پرداخت مطالبات بازنشستگان مخابرات در سراسر کشور؛

محمدرضا بیدخام، سخنگو‌ و‌ مدیر کل ارتباطات امور بین الملل شرکت مخابرات:

صد میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات درحال پرداخت است.