رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری، تعهد مازاد بر اعتبار نبوده است

سازمان برنامه و بودجه: اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری، تعهد مازاد بر اعتبار نبوده است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات ۱۰ ساله این قشر از جامعه بود.

سازمان برنامه و بودجه: اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری، تعهد مازاد بر اعتبار نبوده است

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات ۱۰ ساله این قشر از جامعه بود.