رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم قضایی برای پرسپولیس و فدراسیون؛ اجاره یا تخلیه

حکم قضایی برای پرسپولیس و فدراسیون؛ اجاره یا تخلیه شرکت شستا با ارسال اظهارنامه قضایی به فدراسیون فوتبال خواستار پرداخت اجاره بها بابت تصرف ساختمان حال حاضر این فدراسیون و باشگاه پرسپولیس شده است.

حکم قضایی برای پرسپولیس و فدراسیون؛ اجاره یا تخلیه

شرکت شستا با ارسال اظهارنامه قضایی به فدراسیون فوتبال خواستار پرداخت اجاره بها بابت تصرف ساختمان حال حاضر این فدراسیون و باشگاه پرسپولیس شده است.