رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای نگهبان طرح اصلاح ساختار بودجه را تایید کرد

شورای نگهبان طرح اصلاح ساختار بودجه را تایید کرد هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان: با اصلاحات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی، طرح برخی احاکم مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور از سوی شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.

شورای نگهبان طرح اصلاح ساختار بودجه را تایید کرد

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان: با اصلاحات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی، طرح برخی احاکم مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور از سوی شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.