رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چگونه ممکن است واکسن کرونا صادر کرد وقتی دوچرخه بچگانه نمیتوانیم صادر کنیم!

چگونه ممکن است واکسن کرونا صادر کرد وقتی دوچرخه بچگانه نمیتوانیم صادر کنیم! صادق زیباکلام نوشت: یادتان می‌آید چندماه پیش، برخی از مسئولین دون کیشوت‌وار اعلامِ صادراتِ واکسن‌ِکرونایِ ساخت ایران نمودند نوشتم: «ما توان صادرات یک دوچرخه ساده بچگانه هم نداریم؛ چگونه مدعی صادرات واکسن کرونا بکشورهایِ دیگر هستیم؟!» همان مسئولین که بجز “بله‌قربان و […]

چگونه ممکن است واکسن کرونا صادر کرد وقتی دوچرخه بچگانه نمیتوانیم صادر کنیم!

صادق زیباکلام نوشت: یادتان می‌آید چندماه پیش، برخی از مسئولین دون کیشوت‌وار اعلامِ صادراتِ واکسن‌ِکرونایِ ساخت ایران نمودند

نوشتم: «ما توان صادرات یک دوچرخه ساده بچگانه هم نداریم؛ چگونه مدعی صادرات واکسن کرونا بکشورهایِ دیگر هستیم؟!»

همان مسئولین که بجز “بله‌قربان و مجیز گویی” هنر ِدیگری ندارند، متهمم کردند به نداشتنِ غرور ملّی، غربزدگی و ندیدینِ پیشرفت‌هایِ دانشمندان و جوانانِ انقلابی!

نمیدانم امروز که کرونا دارد بیداد میکند و مثلِ برگ‌ِخزان هموطنانمان را نابود میسازد، آن مسئولینِ پرمدعی کجا هستند؟