رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخبر، معاون اول رئیس جمهور، کشورهای خارجی را مقصر عدم رسیدن واکسن کرونا به کشور معرفی کرد.

مخبر، معاون اول رئیس جمهور، کشورهای خارجی را مقصر عدم رسیدن واکسن کرونا به کشور معرفی کرد.

مخبر، معاون اول رئیس جمهور، کشورهای خارجی را مقصر عدم رسیدن واکسن کرونا به کشور معرفی کرد.