رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون اول رئیس جمهور: شاید در حساس ترین برهه کنونی باشیم

معاون اول رئیس جمهور: شاید در حساس ترین برهه کنونی باشیم ‏ انتظار مردم از دولت جدید حل مسائل زیادی است که روز و شب درگیرشان کرده است ‏ دولت دست یاری به تمامی دلسوزان دارد و امید به جوانان که ما را کمک کنند

معاون اول رئیس جمهور: شاید در حساس ترین برهه کنونی باشیم

انتظار مردم از دولت جدید حل مسائل زیادی است که روز و شب درگیرشان کرده است

دولت دست یاری به تمامی دلسوزان دارد و امید به جوانان که ما را کمک کنند