رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق دوز سوم به کادر درمان با الویت سنی و بیماری زمینه‌ای

تزریق دوز سوم به کادر درمان با الویت سنی و بیماری زمینه‌ای نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به معاون بهداشت دستور تزریق دوز سوم به کادر بهداشت و درمان با اولویت سنی و بیماری زمینه‌ای را صادر کرد.

تزریق دوز سوم به کادر درمان با الویت سنی و بیماری زمینه‌ای

نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به معاون بهداشت دستور تزریق دوز سوم به کادر بهداشت و درمان با اولویت سنی و بیماری زمینه‌ای را صادر کرد.