رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر منتشر شده از حضور طالبان در ساختمان ریاست جمهوری افغانستان

تصویر منتشر شده از حضور طالبان در ساختمان ریاست جمهوری افغانستان

تصویر منتشر شده از حضور طالبان در ساختمان ریاست جمهوری افغانستان