رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محافظ سابق اشرف غنی کاخ ریاست جمهوري افغانستان را تحویل رهبران طالبان داد

محافظ سابق اشرف غنی کاخ ریاست جمهوري افغانستان را تحویل رهبران طالبان داد

محافظ سابق اشرف غنی کاخ ریاست جمهوري افغانستان را تحویل رهبران طالبان داد