رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوال یک فعال‌ اقتصادی از رئیسی

سوال یک فعال‌ اقتصادی از رئیسی کدام یک از وزرای معرفی شده خروجی سایت معرفی مدیران است؟

سوال یک فعال‌ اقتصادی از رئیسی

کدام یک از وزرای معرفی شده خروجی سایت معرفی مدیران است؟