رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت بهداشت : تاکنون۹۱ هزار نفر از افرادی که واکسن کرونا دریافت کرده اند دوباره مبتلا شده اند

وزارت بهداشت : تاکنون۹۱ هزار نفر از افرادی که واکسن کرونا دریافت کرده اند دوباره مبتلا شده و از این تعداد ۲۵۰۰ نفر فوت کرده اند /صدانیوز

وزارت بهداشت : تاکنون۹۱ هزار نفر از افرادی که واکسن کرونا دریافت کرده اند دوباره مبتلا شده و از این تعداد ۲۵۰۰ نفر فوت کرده اند /صدانیوز