رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشورهای مختلف

آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشورهای مختلف ایران با ۱۸ درصد واکسیناسیون در جایگاه بیست و پنجم جهان قرار دارد. سبز پررنگ : جمعیتی که دو دُز را دریافت کرده اند. سبز کم رنگ : جمعیتی که تک دُز را دریافت کرده اند.

آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشورهای مختلف

ایران با ۱۸ درصد واکسیناسیون در جایگاه بیست و پنجم جهان قرار دارد.

سبز پررنگ : جمعیتی که دو دُز را دریافت کرده اند.
سبز کم رنگ : جمعیتی که تک دُز را دریافت کرده اند.