رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی و بازگشت ساعات کاری به روال قبل

لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی و بازگشت ساعات کاری به روال قبل هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت، با لغو تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آنها به روال قبل موافقت کرد.

لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی و بازگشت ساعات کاری به روال قبل

هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت، با لغو تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آنها به روال قبل موافقت کرد.