رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور وزیر بهداشت برای واکسیناسیون هنرمندان

دستور وزیر بهداشت برای واکسیناسیون هنرمندان وزیر بهداشت در نامه‌ای به دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت تاکید کرد با همکاری صندوق حمایت از هنرمندان و وزارت فرهنگ، نسبت به واکسیناسیون هنرمندان اقدام شود.

دستور وزیر بهداشت برای واکسیناسیون هنرمندان

وزیر بهداشت در نامه‌ای به دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت تاکید کرد با همکاری صندوق حمایت از هنرمندان و وزارت فرهنگ، نسبت به واکسیناسیون هنرمندان اقدام شود.