رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هرگونه عزل و نصب مدیران در تمام سطوح اجرایی ممنوع شد

هرگونه عزل و نصب مدیران در تمام سطوح اجرایی ممنوع شد به دستور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، هر گونه جابجایی و عزل و نصب مدیران در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد.

هرگونه عزل و نصب مدیران در تمام سطوح اجرایی ممنوع شد

به دستور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، هر گونه جابجایی و عزل و نصب مدیران در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد.