رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران 🔹 مبتلایان: ۳۹٫۹۸۳ نفر ▪️فوتی‌ها: ۶۶۵ نفر 💉 مجموع واکسن تزریق‌شده: ۲۴٫۴۷۴٫۶۱۹ دز

آخرین آمار کرونا در ایران

🔹 مبتلایان: ۳۹٫۹۸۳ نفر
▪️فوتی‌ها: ۶۶۵ نفر
💉 مجموع واکسن تزریق‌شده: ۲۴٫۴۷۴٫۶۱۹ دز