رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استوری قابل تامل مشاور وزیر بهداشت دولت روحانی در واکنش به بازدیدهای مردمی رئیسی

استوری قابل تامل مشاور وزیر بهداشت دولت روحانی در واکنش به بازدیدهای مردمی رئیسی در دو سال گذشته حتی یکبار هم روحانی را ندیدیم!

استوری قابل تامل مشاور وزیر بهداشت دولت روحانی در واکنش به بازدیدهای مردمی رئیسی

در دو سال گذشته حتی یکبار هم روحانی را ندیدیم!