رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور امیرعبداللهیان در صف نخست عکس (جایگاه سران) اجلاس بغداد

حضور امیرعبداللهیان در صف نخست عکس (جایگاه سران) اجلاس بغداد که باعث واکنش منفی کشورهای عربی شده است

حضور امیرعبداللهیان در صف نخست عکس (جایگاه سران) اجلاس بغداد که باعث واکنش منفی کشورهای عربی شده است