رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار سفیر جدید بریتانیا با وزیر خارجه ایران

دیدار سفیر جدید بریتانیا با وزیر خارجه ایران سايمون شركليف سفير جدید انگليس در ایران امروز در آغاز ماموریت خود با حضور در وزارت امور خارجه و در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، رونوشت استوار نامه خود را تقدیم کرد.

دیدار سفیر جدید بریتانیا با وزیر خارجه ایران

سايمون شركليف سفير جدید انگليس در ایران امروز در آغاز ماموریت خود با حضور در وزارت امور خارجه و در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، رونوشت استوار نامه خود را تقدیم کرد.